Τελευταίες Ειδήσεις

«Ορισµός Επιτροπής οριοθέτησης και παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος»


Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων έχοντας υπόψη: 1)Τα άρθρα 5 παρ 1, 21 παρ 6, 24 παρ 3 και 25 του Συντάγµατος. 2)Το άρθρο 79 παρ 1 και 3, 80 και 82 του Ν 3463/06 3)Το άρθρο 3 του Ν 1080/80 4)Το άρθρο 19 του Ν 4325/2015(επανασύσταση δηµοτικής αστυνοµίας) 5)Το άρθρο 58, 72 και 73 του Ν 3852/2010 6)Τις υπ’ αριθµ. 155/2007, 259/2013, 82/2015, 140/2015 και 194/2015 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµπάκας. Αποφασίζει: Α)Ορίζει τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους του ∆ήµου Μετεώρων ως µέλη της Επιτροπής οριοθέτησης και παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στα καταστήµατα Υ.Ε. µε Πρόεδρο Επιτροπής τον Αντιδήµαρχο κ. Τσίκαρη Βασίλειο και Γραµµατέα τη ∆ηµοτική Υπάλληλο κ. Κορδέλα Ευαγγελία. 1)Φορτούνη Σωτήριο µε αναπληρωτή την Σαλκιτζόγλου Αθηνά 2)Κάλφα Ευστάθιο µε αναπληρωτή τον Παπαϊωάννου Αποστόλη 3)Ρίζο Παναγιώτη µε αναπληρωτή τον Παπαλέξη Φώτη Β)Η παραπάνω απόφαση θα έχει ισχύ όλη την τρέχουσα ∆ηµοτική Περίοδο και συγκεκριµένα µέχρι 31/12/2023 Γ)Με την παρούσα οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στην συγκεκριµένη επιτροπή είναι: i)Ο έλεγχος κατοχής της άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων την οποία είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν από το ∆ήµο Μετεώρων οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων Υ.Ε. το πρώτο τρίµηνο κάθε νέου έτους. ii)Ο έλεγχος των τετραγωνικών µέτρων που καταλαµβάνουν τα καταστήµατα Υ.Ε. και για αυθαίρετες κατασκευές. iii)Θα προβαίνουν σε έλεχγο τετραγωνικών µέτρων σε περίπτωση αίτησης άδειας λειτουργίας νέου καταστήµατος. ∆)Σε περίπτωση µη κατοχής άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων και µη πληρωµής ή µη διακανονισµού των οφειλών τους η επιτροπή θα ενηµερώνει την επιτροπή φορολογικών διαφορών ώστε ο ιδιοκτήτης να υποστεί τις νόµιµες συνέπειες. Ο έλεγχος από την Επιτροπή θα είναι τακτικός τρεις (3) φορές τον χρόνο. Από 5 έως 25 Οκτωβρίου, από 10 έως 20 Ιουνίου και από 1 έως 20 Απριλίου. Ε)Κατά τα λοιπά και για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε την παρούσα θα ισχύει ο Κανονισµός Κοινοχρήστων που ψηφίστηκε µε την υπ΄ αριθ. 82/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μετεώρων. Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων Θοδωρής Γ. Αλέκος

Δεν υπάρχουν σχόλια