Τελευταίες Ειδήσεις

«Εκτέλεση εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καλαμπάκας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Την από 12/09/2019 έγγραφη αίτηση του ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ευθυμίου του Παύλου, εκπρόσωπου της εταιρείας «EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ». Γ) Την υπ΄ αριθμ. 5605/19/1921640 από 13/09/2019 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί – προτείνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες. Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση - πρόοδο εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο - Την επιβολή των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη Δευτέρα 16, την Τρίτη 17, την Τετάρτη 18, την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20/09/2019 και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 15:00΄ των ημερών αυτών, στις κάτωθι οδούς της πόλης της Καλαμπάκας: - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ιωαννίνων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ηπείρου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πραξιτέλους. - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ηπείρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μετεώρων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Μακεδονίας. - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Αγ. Στεφάνου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Οικονόμου. - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Σκαρλάτου Ηλία και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Αγ. Βαρβάρας έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Μητροπόλεως. - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ηπείρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ιωαννίνων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ρόδου. - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Πατριάρχου Δημητρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από κέντρο πόλεως προς Καστράκι και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ιωαννίνων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Μετεώρων. - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Δεληγιάννη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Χ. Τρικούπη έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πίνδου. - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Αγ .Βαρβάρας (μεταξύ οδών 25ης Μαρτίου και Ηλ. Σκαρλάτου). - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Σωτ. Καλοστύπη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ιερέως Χρ. Μπέντα έως το ύψος της συμβολής με την οδό Αγ. Βαρβάρας. - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό 28ης Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ι. Μεταξά έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πατρ. Δημητρίου. - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Πλουτάρχου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ν. Πλαστήρα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πατρ. Δημητρίου. - Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες – υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού προς ενημέρωση των χρηστών οδικού δικτύου. - Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Α.Τ. Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ. - Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα. Ά ρ θ ρ ο 2ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, καθώς και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. Ά ρ θ ρ ο 3ο - Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ά ρ θ ρ ο 4ο - Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.- ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. (Για τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση και εφαρμογή). 2) κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟ ΕΥΘΥΜΙΟ. (Μέσω Α.Τ. Μετεώρων). 3) ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. (Μέσω Α.Τ. Μετεώρων). 4) ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.ΕΡΑΔΙΟΦΩΝΑ. (Για δημοσίευση μέσω Α.Τ. Μετεώρων). 5) ΑΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. (Για ενημέρωση μέσω Α.Τ. Μετεώρων). 6) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ R/T-44. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια