Not seeing a Scroll to Top Button ? Go to our FAQ page for more info.
Από το Blogger.
pic name
pic name pic name pic name

Η επιστολή της Επιτροπής Καλαμπακιωτών στον Αρχιεπίσκοπο και τους Ιεράρχες για την απαλοιφή του "Σταγών" από την ΙΜ Τρίκκης και του Μητροπολίτη

meteoravoice | 8:04 μ.μ. Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018 |
Posted on
 • Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018
 • by
 • meteoravoice
 • in

 • ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΣΤΑΓΩΝ &ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
  ΠΡΟΣ:Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χίου,Ψαρών και Οινουσών κ.ΜΑΡΚΟΝ
  Αρχική Διευκρίνισις:
        1.Παναγιώτατε:
           .α.Η κατωτέρω ανά χείρας επιστολή υποβάλλεται πρός άπαντας τούς τής Σεπτής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
           .β.Συνυποβάλλεται διά λόγους ηθικής τάξεως και σεβασμού και τώ Μακαριωτάτω Αρχι-επισκόπω κ.κ.Ιερωνύμω αν και πρός τήν Μακαριότητά Του υπεβλήθη τήν 28.5.2018 διά τού υπ αρ.4012986-5 EXPRESS FLY υπό τού Γραμματέως τής Επιτροπής και μέλους αυτής Ιωάν.Αλμπάνη εξεπίτηδες και επί τούτου παρομοία επιστολή ώστε η Μακαριότης Του επανεγγράψη τήν εκκρεμούσαν πρός τήν Δ.Ι.Σ αίτησιν τού Μακαριστού Μητροπολίτου μας κυρού Σεραφείμ περί απαλοιφής τού «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού τίτλου τού ΤΡΙΚΚΗΣ.
          2.Δυστυχώς όμως μέ όλον τόν σεβασμόν πρός τούς Ιεράρχας και τήν Εκκλησίαν μας είμε-θα υποχρεωμένοι έκ τών πραγμάτων νά υπεισέλθωμεν και καταγράψωμεν έστω κι’ επιφα-νειακώς τινάς «περιέργους» καθ’ ημάς Εκκλησιαστικάς διαπροσωπικάς σχέσεις μεταξύ τριών Ιεραρχών (1)*επειδή εν τοίς πράγμασι αύται φαίνονται νά επηρεάζωσιν αμέσως τε και εμμέσως τήν Μητρόπολίν μας «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» ως ευθύς αμέσως αναλυτικώς κατωτέρω εν τη κυρία επιστολή μας.

  (1)*.(Τού πρώην ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Αλεξίου,Τού νύν ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσοστόμου και Τού ΣΤΑΓΩΝ κ.Θεοκλήτου)
          3.Κατηγορηματικώς όμως ως Επιτροπή δηλούμεν,ότι ουδόλως ενδιαφέρουσι ημάς αί ό-ποιαι διαπροσωπικαί σχέσεις Ιεραρχών όσον περίεργοι και όσον πρωτοφανείς κι’ αν φαίνων-ται εις ημάς.Μόνον όταν αυταί σκανδαλίζωσι τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα και επηρεάζωσι τήν Μητρόπολίν μας τότε και μόνον τότε υπεισερχόμεθα πολύ διακριτικώς,άνευ δημοσιο-ποιήσεως τινός και πάντοτε εντός τών αρμοδίων οργάνων τής Εκκλησίας μας προκειμένου μή διαταραχθή η Εκκλησιαστική τάξις και ηρεμία αλλά κι’ αυτό εισέτι τότε και μόνον τότε οσάκις είναι αναγκαία η έδρασις τών όποιων προβληματισμών και επιχείρημάτων μας.
        4.Τέλος διαρρήδην και κατηγορηματικώς δηλούμεν ότι ούτε κατά διάνοιαν επιθυμούμεν ή αποβλέπομεν διά τής ανά χείρας εις το νά θήξωμεν κατά πρώτον Τον Μητροπολίτην μας κ.Θεόκλητον ευρισκόμενον εις τά πρώτα Του βήματά ως Ιεράρχου και κατά δεύτερον Τον ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσόστομον.Τό αντίθετον ακριβώς.Εις πάσαν όμως περίπτωσιν αρχήθεν θεω-ρούμεν ότι η ταυτόχρονος συνύπαρξις τού ονόματος «ΣΤΑΓΩΝ» εις αμφοτέρας τάς Μητροπόλεις «ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ» και «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» είναι η κυρία γενεσιουργός αιτία η επιφέρουσα συγχίσεις και παρανοήσεις τοσούτον και τοιούτον ώστε ενδεχομένως κι’ αδίκως ν’ αποδίδωνται αί όποιαι «μομφαί» αφ’ ημάς εις τούς δύο σεβασ-τούς Ιεράρχας κ.κ.Χρυσόστομον & Θεόκλητον.
  Πρός αποφυγήν λοιπόν Σεβασμιώτατοι τυχόν αδίκων μομφών αποπειρώμεθα διά τής ανά χείρας τούτο μέν να ενημερώσωμεν Υμάς επί τινών πραγματικών και μόνον γεγονότων τούτο δε αιτήσειν και εν ταυτώ παρακαλέσειν Υμάς όπως προβήτε εις απαλοιφήν τού «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τής Μητροπόλεως «ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ»,τής κυρίας γενεσιουργού άλλωστε αιτίας τών καταγραφησομένων κατωτέρω αναταράξεων,καθό το όνομα «ΣΤΑΓΩΝ» από το 902 ήτοι επί Χιλετίαν ήτο ο κύριος τίτλος ΜΟΝΟΝ τής παλαιφάτου και Θεοδοξάστου Επισκοπής τών ΣΤΑΓΩΝ αφ’ ενός κι’ αφ’ ετέρου προστατευθή το κύρος και σέβας τών ένεκεν αυτού εμπλεκομένων Ιεραρχών αλλά και τής Εκκλησίας μας εν γένει.!!


  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                  
                                                ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ-ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΣ
  ΠΡΟΣ:Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Τής Σεπτής      Επιτροπή Μονιμοποιήσεως τής Μητ-
  Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος                             ροπόλεως «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
  ΚΟΙΝ:Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω κ.κ.Ιερωνύμω.                                                                                                 
  ΘΕΜΑ:Απαλοιφή τού «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού τίτλου τού
  Μητρ.«ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ».                                            Καλαμπάκα  5-9-2018
  Σεβασμιώτατοι.
      Αιτούμενοι τάς Υμετέρας Ευλογίας παρακαλούμεν ευσεβάστως όπως επιτραπή αναφέρειν Υμίν και εν ταυτώ αιτήσειν τά κάτωθι:
      1.Τυγχάνομεν από τό 2003 εκλεγμένη υπό τού Χριστεπωνύμου Πληρώματος Επιτροπή τής τότε Προσωρινής και Προσωποπαγούς Μητροπόλεως «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» μέ κύριον σκοπόν τήν μετατροπήν Αυτής εις Μόνιμον και Κανονικήν δεδομένου ότι ο τότε Σεβασμιώ-τατος «ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ» κ.Αλέξιος ηναντιούτο σφόδρα επί 12ετίαν καταπονών,σκανδα-λίζων και εξοργίζων,ψυχολογικώς τέ και θρησκευτικώς τά μέγιστα το Χριστεπώνυμον πλή-ρωμα Τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ»,μ’ αποτέλεσμα έκτοτε ν’ αποτελή-persona non grata-πρόσωπον διά το πλήρωμά Της.
      3.Καί ώ τού θαύματος!Τόν Σεπτέμβριον τού 2015 αίφνις ο κ.Αλέξιος αφ’ εαυτού «παραιτεί-ται» διά λόγους τούς οποίους πολύ καλώς γνωρίζομεν αλλά παρορώμεν αυτούς πρός στιγμήν ότε και αναλαμβάνει Τοποτηρητής προσωπικώς ο Μακαριώτατος κ.κ.Ιερώνυμος.Εκτιμών ο Μακαριώτατος τά μέγιστα τόν μακαριστόν Μητροπολίτην μας κυρόν Σεραφείμ,την Χιλιετή ιστορίαν τής παλαιφάτου και Θεοδοξάστου Επισκοπής Σταγών αλλά και το έλλειμμα η μονα-δική ανοικτή Μοναστική Πολιτεία τής Ορθοδοξίας «ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ» να στερήται Μητρο-πόλεως,
                                                             ΣΥΝΗΝΕΣΕΝ ΠΑΡΑΥΤΑ
  και εισηγήθη τη Σεπτή Ιεραρχία τήν προαγωγήν τής Μητροπόλεώς μας εις Μόνιμον και Κανονικήν υπό τόν μέχρι τότε προσώρινόν Της τίτλον «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ.Αμα τω χαρμο-σύνω αγγέλματι τότε τής Μονιμοποιήσεως τής Μητροπόλεώς μας σύσσωμον το Χριστε-πώνυμον πλήρωμα Τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» ευχαριστίας έπεμψεν,πέμπει σήμερον και θα συνεχίση να πέμπη και εις το μέλλον πρός τήν Σεπτήν Ιεραρχίαν και ιδία τόν Μακαριώ-τατον κ.κ.Ιερώνυμον θεωρών Αυτόν ως επανεκτήτωρα Αυτής.
      3.Ομως Σεβασμιώτατοι εν τη ρύμη τότε τής ταυτοχρόνου ταχείας πληρώσεως τής κενωθεί-σης αίφνις Μητροπόλεως «ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ» αλλά και Μονιμοποιήσεως Τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ»,εν τη αυτή μάλιστα Συνεδρία τού 2015,
                                                            διέλαθεν εκ παραδρομής
  τόσον τής Σεπτής Ιεραρχίας όσον και τού Μακαριωτάτου η απαλοιφή εκ τού τίτλου Τής «ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ» το «ΣΤΑΓΩΝ» μ’ αποτέλεσμα έκτοτε και μέχρι σήμερον τυπικώς νά έχωμεν δύο ανεξαρτήτους Μητροπόλεις φερούσας όμως κατά τό ήμισυ (50%) τόν αυτόν Εκκλησιαστικόν τίτλον τουτέστιν το «ΣΤΑΓΩΝ» όπερ όμως από τό 902 μέχρι το 1899 δηλ.επι Χιλιετίαν ήτο ο αποκλειστικός Εκκλησιαστικός τίτλος ΜΟΝΟΝ τής παλαιφάτου και Θεοδοξάσ-του Επισκοπής τών ΣΤΑΓΩΝ ένθα Εξαρχός Της καί ο Πολιούχος μας σήμερον Αγιος Βησσα-ρίων και ουδεμίας απολύτως σχέσεως έχον μετά τής τότε Επισκοπής ΤΡΙΚΚΗΣ.
      4.Εν έτει 1899 ήτοι δύο έτη μετά τόν ατυχή Ελληνοτουρκικόν πόλεμον τού 1897 η τότε Ιεραρχία ακολουθούσα τήν νέαν Διοικητικήν γεωγραφικήν δομήν τής Χώρας αφ’ ενός και διά λόγους οικονομίας αφ’ ετέρου συνήνωσεν τάς Επισκοπάς ΣΤΑΓΩΝ και ΤΡΙΚΚΗΣ εις μίαν ενιαί-αν Μητρόπολιν αυτήν Τής «ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ».Ούτως από το 1899 κι’ εντεύθεν δύο ανεξάρ-τητοι αλλήλων Επισκοπαί ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ συναπετέλουν τήν μέχρι το 2015 Ιεράν Μητρόπολιν «ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ».Γενομένης όμως Μονίμου και Κανονικής τής Μητρο-πόλεώς μας «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» τόν Οκτωβριον τού 2015 αί δύο Επισκοπαί επανήλθον-αυτομάτως κι’ αυτοδικαίως καθ’ όλα εις ό,τι αμφότεραι είχον πρό τής συνενώσεώς των τώ 1899 (όρια,αρμοδιότητες κ.α) πράγμα όπερ κι’ εγένετο διό και θα έδει πάραυτα να είχεν απαλειφθή και το «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού τίτλου Τής Μητροπόλεως «ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ» ώστε Αυτή έκτοτε ν’ αναφέρηται ΜΟΝΟΝ ως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ» τού δε «ΣΤΑΓΩΝ» επανερχομένου εις τήν από το 902 αρχικήν φυσικήν Εκκλησιάστικήν του κοιτίδα αυτήν τής νύν Μητροπόλεως «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ».Τούτο δυστυχώς δέν εγένετο εκ παραδ-ρομής και εν τη ρύμη τής ταυτοχρόνου πληρώσεως τής Μητροπόλεως «ΤΡΙΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ» διά τού κ.Χρυσοστόμου καί τής προαγωγής εις Μόνιμον και Κανονικήν Τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
      5.Ομως ο Μακαριστός Σεβασμιώτατός μας κυρός Σεραφείμ,την σοφίαν και σύνεσιν τού οποίου εγνωρίσατε κατά τάς Ιεράς Συνόδους τής Δ.Ι.Σ και Σεπτής Ιεραρχίας διαβλέψας τόν Εκκλησιαστικόν όσον και τον Διοικητικόν,Νομικόν βάσει τού Κ.Χ.Ε κίνδυνον να έχωμεν σοβα-ρά Διοικητικά,Εκκλησιαστικά και λοιπά προβλήματα τούτο μέν ητήσατο επισήμως παρά τής Δ.Ι.Σ τήν απαλοιφήν τού «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού ΤΡΙΚΚΗΣ τούτο δε επεστήσατο τής προσοχής τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ.Ιερωνύμου το επικίνδυνον και σοβαρόν τού προβλήμα-τος εφ’ όσον εξακολουθεί νά ενυπάρχη εις αμφοτέρας τάς Μητροπόλεις το «ΣΤΑΓΩΝ».
      .Ο Μακαριώτατος κ.κ.Ιερώνυμος αντιληφθείς όντως την σοβαρότητα τού προβλήματος ήγαγεν τήν απαλοιφήν τού «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τής «ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ» εις την Σεπτήν Ιεραρχίαν τού 2017 ως πρώτον θέμα και μάλιστα ολίγα λεπτά πρό τής εκλογής τού Μητροπολίτου μας κ.Θεοκλήτου.Απροσδοκήτως όμως ο ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσόστομος ήσκησεν ΒΕΤΟ δηλ.αρνησικυ-ρίαν μέ τό κατά πληροφορίας μας γενικόλογον και αόριστον,ας επιτραπή εις ημάς,«ευφυ-ολόγημα» ότι δήθεν δέν είναι καθωρισμένα τά όρια μεταξύ τών δύο Μητροπόλεων κι’ άλλα τινά ανυπόστατα τά οποία ημείς δεν γνωρίζομεν επακριβώς αφού δεν παριστάμεθα αλλά κάλλιον παντός γνωρίζετε Υμείς Σεβασμιώτατοι αφού παρίστασθε εις τήν Συνεδρίαν Ούτω λοιπόν δεν ελήφθη απόφασις απαλοιφής τού «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τής «ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ» τη αναιτίω και αποκλειστική υπαιτιότητι τού ΤΡΙΚΗΣ κ.Χρυσοστόμου και μόνον!
  Η τοιαύτη ενέργεια τού κ.Χρυσοστόμου ήτο επόμενον αυτομάτως να θεωρηθή και ήδη εθεω-ρήθη ώς λίαν εχθρική υπό τού Χριστεπωνύμου πληρώματος τής Μητροπόλεώς μας.Και θα ετίθετο ο κ.Χρυσόστομος αυτομάτως εις τήν κατάστασιν τού ανεπιθυμήτου.Ομως εκλεγέντος τού νέου Μητροπολίτου μας κ.Θεοκλήτου ήλπισεν και ελπίζει το Χριστεπώνυμον πλήρωμα εις την απαλοιφήν τού «ΣΤΑΓΩΝ» άνευ Εκκλησιαστικών αναταράξεων με ό,τι αυτό δύναται να σημαίνη αφ’ ενός κι’ αφ’ ετέρου πρός το παρόν να μή αντιδράση κατά τού κ.Χρυσοστόμου επισκεπτομένου τήν Μητρόπολίν μας καθό θεωρεί ότι η γεννεσιουργός αιτία τών όποιων προβλημάτων προέρχεται εκ τού εχθρικού τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» πρώην ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Αλεξίου κι’ ουχί αμέσως υπό τού κ.Χρυσοστόμου.Ομως η τοιαύτη θεώρησις και ανοχή πρός τόν κ.Χρυσόστομον μόνον πρός το παρόν δύναται εκλειφθή ότι υπάρχει καθό μή απαλειφθησομένου τού «ΣΤΑΓΩΝ» ή απαλειφθησομένου κατά «στρεβλόν» και «κολο-βόν» τρόπον ουδείς γνωρίζει ποίαν τροπήν ήθελον λάβει τά πράγματα ώς κατωτέρω εκτενώς καταγράφεται!
  Σεβασμιώτατοι.
        Τά όρια τών δύο Επισκοπών από αιώνων είναι καθωρισμένα και ουδέν ποτέ πρόβλημα υπήρξεν τόσον επί αιώνας όσον και εντός τής τελευταίας 25ετίας Ποιμεναρχούντος τού Μακαριστού Σεραφείμ από το 1991-2017.Πώς τώρα αίφνις ηγέρθη τοιούτον θέμα υπό τού κ.Χρυσοστόμου αφήνει άφωνον τόσον τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα όσον και σύμπασαν τήν Ακαδημαϊκήν Θεολογικήν Κοινότητα Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπ’ οψει τής οποίας ετέθη το όλον θέμα προς γνωμάτευσιν αποδόσασα αυτήν καθαρώς εις σκοπιμότητα τών Επισκόπων ΤΡΙΚΚΗΣ κ.κ.Αλεξίου και Χρυσοστόμου συνδέσασα μάλιστα αυτό μέ τήν αντικανονικήν και «ύποπτον» απαίτησιν τού κ.Αλεξίου εν έτει 1991,ότε το πρώτον συνεστήσθη η προσωπο-παγής Μητρόπολίς μας,πρός τον τότε μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον κυρόν Σεραφείμ να διατη-ρήση κατ’ εξαίρεσιν υπό τήν Εκκλησιάστικήν του εξουσίαν τρείς(3) Γυναικείας Ιεράς Μονάς τής Μητροπόλεώς μας πράγμα όπερ ασυζητητεί και έν θρησκευτική οργή απέρριψεν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ!!.Ειλικρινώς ύποπτον και περίεργον διά την Εκκλη-σιαστικήν τάξιν αίτημα διά τούς ασχέτους.Οι γνωρίζοντες όμως εις βάθος το αίτημα τού κ.Αλεξίου εύχονται να μή απαιτηθή ποτέ ν’ αποκαλυφθώσιν οι πραγματικοί λόγοι.
      6.Αδιαμφισβήτητον όμως τυγχάνει και το ότι όσον έζη και εποίμανεν επί 26ετίαν τήν Μητ-ρόπολίν μας ο μακαριστός Μητροπολίτης μας κυρός Σεραφείμ μέχρι το 2017 πού εκοιμήθη τόσον ο κ.Αλέξιος όσον και ο κ.Χρυσόστομος ουδέποτε ήγειρον θέμα περί δικαιωμάτων επί τής Μητροπόλεώς μας ένεκεν τού «ΣΤΑΓΩΝ» αλλά και ουδεμίας αποπείρας αναμείξεως έσχον ποτέ εις τά Τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» προφανώς φοβούμενοι και ουχί σεβό-μενοι το αδιαμφισβήτητον κύρος τού Σεβασμιωτάτου μας κυρού Σεραφείμ.Καί ιδού διατί:
            .α.Ο πρώην ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Αλέξιος:
                 Αμα τη εκδημία τού μακαριστού Σεραφείμ και πρό τής συμπληρώσεως τού 40κονθημέρου τά μέγιστα ασεβών ο από 2ετίας (2015) παραιτηθείς και ουδεμίας Εκκλη-σιαστικής εξουσίας έχων εκείνην την στιγμήν (2017) πρώην ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Αλέξιος εισεπήδησεν εν τη Μητροπόλει «ΤΩΝ ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» άνευ τής αδείας τού Τοποτηρητού Αυτής κ.Μαξίμου επισκεφθείς τήν Γυναικείαν Ιεράν Μονήν τών Μετεώρων Ρουσάνου.Εκεί πρό τών εκπλήκτωνν αδελφών Μοναχών και εις τόνον «μνησικακίας» και «αυτοϊκανοποιήσεώς Του» είπεν περίπου τά εξής συμφώνως πληροφοριών τών Μ.Μ.Ε και τής αναφοράς τού Τοποτη-ρητού κ.Μαξίμου:
  «Επειδή φέρω κι’ εγώ τόν τίτλον Τής ΣΤΑΓΩΝ από τούδε και εις το εξής θα έχω λόγον κι’ εγώ εις τά τής Μητροπόλεως ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ και θα φροντίσω ο νέος Μητροπολίτης να είναι ιδικός μου…και άλλα τινά……»!!!!Κύριε Ελέησον Σεβασμιώτατοι!!!Οντως απαρά-δεκτα και φρικτά πράγματα διά την Εκκλησίαν μας!!!*(Σημείωσις:Ο κ.Θεόκλητος εξελέγη μετά 6άμηνον).Ούτω πως λοιπόν επαληθεύονται πλήρως εις την πρόβλεψίν των και οι Ομότιμοι Καθηγηταί Θεολογίας τού Α.Π.Θ ότι αι τού κ.Χρυσοστόμου ενέργειαι επί τής ΣΤΑΓΩΝ πρέπει να εκπορεύωνται εκ τού κ.Αλεξίου!!!
  Το ανεπίτρεπτον και ασεβές αυτό γεγονός εκ μέρους τού κ.Αλεξίου κατηγγέλθη πάραυτα και εντόνως υπό τού Τοποτηρητού Σεβασμιωτάτου κ.Μαξίμου και πρός Τήν Δ.Ι.Σ και πρός Τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κ.κ.Ιερώνυμον.Αλλά καί ημείς ως Επιτροπή δι’ επιστολής τού Γραμματέως αυτής Ι.Αλμπάνη πρός τόν Αρχιεπίσκοπον κ.κ.Ιερώνυμον αφ ενός κατηγγείλαμεν τήν απαράδεκτον και ασεβή στάσιν τού κ.Αλεξίου κι’αφ’ ετέρου ητησάμεθα όπως ο νέος εκλεγησόμενος τότε Μητροπολίτης μας νά μή είναι τής επιρροής τού κ.Αλεξίου.Δέν ειση-κούσθημεν ή ημπορεί και να εισηκούσθημεν μέν υπό τού Μακαριωτάτου κ.κ.Ιερωνύμου αλλ’ ίσως και Η Μακαριότης Του άλλως να ενόμισεν περί τής συμπεριφοράς και προθέσεων τών Επισκόπων κ.κ.Αλεξίου,Χρυσοστόμου.
         β.Ο νύν ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσόστομος*
  Διευκρίνισις*:Πάν ό,τι πράττει ή λέγει ο κ.Χρυσόστομος θέλομεν να εικάζωμεν ως Επιτροπή ότι εκπορεύεται εκ τού επι 25ετίαν εχθρικωτάτου τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» πρώην ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Αλεξίου κι’ αυτό ένεκεν τής υπάρξεως τού «ΣΤΑΓΩΝ» εις τον τίτλον τού ΤΡΙΚΚΗΣ αφ’ ενός κι’ αφ’ ετέρου τής υποχρεώσεώς τού κ.Χρυσοστόμου πρός τον κ.Αλέξιον ως πνευμάτικού του πατρός.Είθε νά μή κάμνω-μεν λάθος διότι εάν κάμνωμεν τότε η δευτέρα πλάνη θα είναι χειροτέρα τής πρώτης!!
           (1).Ούτω πώς λοιπόν άμα τη εκλογή και ενθρονίσει τού Μητροπολίτου μας κ.Θεοκλήτου και από τής επομένης μάλιστα ημέρας ηρχίσαμεν ως Χριστεπώνυμον πλήρωμα Τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» να παρακολουθώμεν μίαν πρωτοφανή και θα ελέγομεν λίαν αφύσικον διαπ-ροσωπικήν Εκκλησιαστικήν ασφαλώς σχέσιν μεταξύ τών δύο ομόρων Μητροπολιτών κ.κ.Χρυ-σοστόμου και Θεοκλήτου εκπεφρασμένην και υλοποιημένην:
              (α).Διά πυκνοτάτων και συνεχών αλληλοεπισκέψεων και αλληλοπαραστάσεων εις Εκκλησιαστικάς και λοιπάς εορταστικάς εκδηλώσεις εις αριθμόν πολύ πέραν τού φυσιολογι-κού δι’ ομόρους Μητροπολίτας τοσούτον και τοιούτον ώστε το Χριστεπώνυμον πλήρωμα τής Μητροπόλεώς μας να έχη τόσον πολύ περιπλακή και σκοταδιασθή ώστε νά «τά έχη χαμένα» καί να διερωτάται ποίον τελικώς έχει ώς Μητροπολίτην εκ τών δύο!ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ καί
             (β).Αι επισκέψεις τού κ.Χρυσοστόμου εις την Μητρόπολίν μας ακολουθώσιν τήν Λεόν-τειον αριθμητικήν σχέσιν τουτέστιν υπερβαίνουσι κατά πολύ εις αριθμόν αυτών τού κ.Θεοκ-λήτου εις την ΤΡΙΚΚΗΣ περιοριζομένου εις το νά παρίσταται μόνον εις κάποιας μεγάλας εορτάς Ενοριών αφ’ ενός κι’ αφ’ ετέρου αι τού κ.Χρυσοστόμου εις την Μητρόπολίν μας επισκέψεις να εξικνούνται μέχρι και εις εορτάς μικρών Ενοριών-πολιχνών εξ ού και η εύλογος απορία τού πληρώματος ποίον εκ τών δύο έχει ως Μητροπολίτην του!!!.
            Ειρήσθω εν παρόδω ότι άμα τη εκλογή τού κ.Χρυσοστόμου ως ΤΡΙΚΚΗΣ ο μακαριστός Μητροπολίτης μας κυρός Σεραφείμ τείνας αδελφικήν χείρας φιλίαν προσεκάλεσεν και συνε-λειτούργησεν μετά τού κ.Χρυσοστόμου εις τον Καθεδρικόν ναόν τού Αγ.Βησσαρίωνος τής Μητροπόλεώς μας.Εκτοτε ουδεμία ανταπόδοσις υπήρξεν εκ τού ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσοστόμου μέχρι τής εκδημίας Του μακαριστού Σεραφείμ!!!Καί επανήρχισαν όμως αι επισκέψεις άμα τη ενθρονίσει τού κ.Θεοκλήτου κατά τρόπον θα ελέγομεν μαζικόν τοιούτον ώστε το Χριστεπώ-νυμον πλήρωμα τής ΣΤΑΓΩΝ ευλόγως να διερωτάται ποίον τελικώς εκ τών δύο έχει ως Ποιμενάρχην του!!!
        (2).Πάντα τανωτέρω προφανώς δεν αποτελούσιν φευγαλέας και ατεκμηριώτους απόψεις τής Επιτροπής αλλ’ αρύονται εκ τών Μ.Μ.Ε και πληρώματι Τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» καθό το Χριστεπώνυμον πλήρωμα Τής Μητροπόλεώς μας (Καλαμπάκα 15.000) κατά πολύ μικρό-τερον όν αυτού τής ΤΡΙΚΚΗΣ (Τρίκαλα 70.000) ευκολότερον και καλλίτερον αντιλαμβάνεται και προσμετρεί τά δρώμενα και κατά μείζονα λόγον τάς επισκέψεις τού ΤΡΙΚΚΗΣ.
        (3).Αναμφιβόλως αυταί αι πρωτοφανείς εις αριθμόν αλληλοεπισκέψεις κυρίως όμως εκ μέρους τού κ.Χρυσοστόμου φαίνονται ότι γίγνονται επιφανειακώς τουλάχιστον τή «αμοιβαία προσκλήσει» και εν τώ πνεύματι τής αδελφικότητος τών δύο ομόρων Ιεραρχών.Εν τη πραγ-ματικότητι όμως και υπό πολλών στοιχείων εικάζεται ότι αύται εξεπίτηδες επιδιώκονται υπό τού κ.Χρυσοστόμου προφανώς τη υποδείξει τού κ.Αλεξίου υπό τό τυπικόν πρόσχημα ότι «αφού ο κ.Χρυσόστομος φέρει εις τον τίτλον του το «ΣΤΑΓΩΝ» κέκτηται αυτομάτως και DE JURE τού δικαιώματος τού επισκέπτεσθαι την Μητρόπολίν μας ακόμη και άνευ τυπικής αδείας τού κ.Θεοκλήτου ως εξ άλλου ασεβώς έπραξεν και εδίδαξεν ο ίδιος ο κ.Αλέξιος πρίν εί συμπληρωθή το 40κονθήμερον εκδημίας τού μακαριστού Σεραφείμ εισπηδήσας εν τη Μητροπόλει μας άνευ τής αδείας τού Τοποτηρητού κ.Μαξίμου ως εκτενώς προανεφέρθη».
          (4).Αυτό Σεβασμιώτατοι αφίει να εννοηθή η όλη έστω καθ’ υπόδειξιν τού κ.Αλεξίου συμ-περιφορά τού κ.Χρυσοστόμου την οποίαν η Επιτροπή και το Χριστεπώνυμον πλήρωμα τής Μητροπόλεώς μας αντιλαμβάνονται και εκλαμβάνουν ως λίαν πιεστική επί τού αδόλου,α-πείρου και καλοπροαιρέτου Μητροπολίτου μας κ.Θεοκλήτου ευρισκομένου μάλιστα εις τά πρώτα Του βήματα ως Ιεράρχου.
             Δήλα δή Σεβασμιώτατοι εν άλλοις λόγοις αντιλαμβανόμεθα ότι ένεκεν τής υπάρξεως τού «ΣΤΑΓΩΝ» εις τον τίτλον τού ΤΡΙΚΚΗΣ ο Μητροπολίτης μας κ.Θεόκλητος ευρίσκεται υπό συνεχή πίεσιν,εν συγχίσει και εν τέλει υπό αναγκαστικήν συγκατάνευσιν εις τάς εκάστοτε συνεχείς αιτουμένας προσχηματικάς επισκέψεις υπό τού κ.Χρυσοστόμου ή άλλως δεν δύναται να τάς αρνήται οσάκις τού ζητούνται υπό τού ΤΡΙΚΚΗΣ.Αυτό αντιλαμβάνεται και διαισθάνεται το Χριστεπώνυμον πλήρωμα,αυτό κι’ ημείς ως Επιτροπή.Εξ άλλου ο ίδιος ο κ.Χρυσόστομος μικρόν κατά μικρόν αναθαρρείς ουδόλως εδίστασεν να το αποκαλύψη διά πράξεων και λόγων ως είχεν αποδείξει και ο πνευματικός του πατήρ ο κ.Αλέξιος εισπηδήσας ασεβώς εν τη Μητροπόλει μας άμα τη εκδημία τού μακαριστού Σεραφείμ.Καί επ’ αυτού Σεβασμιώτατοι ενδεικτικώς και μόνον σημειούμεν έν τελείως πρόσφατον παράδειγμα.
          (5).Συμπαριστάμενος ο κ.Χρυσόστομος μετά τού κ.Θεοκλήτου εις εορτήν τινά μικράς Ενορίας-Πολίχνης τής Μητροπόλεώς μας και συγκεκριμένως εις τον ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΝ απευθύν-θη και πρός το μικρόν εις αριθμόν και ισχνήν παιδείαν πλήρωμα αυτής ειπών πρός αυτό λίαν διαυγώς:
  «Ευρίσκομαι εδώ ως αδελφός τού κ.Θεοκλήτου και αισθάνομαι κατά τό ήμισυ ιδικός σας αφού φέρω κι’ εγώ τόν τίτλον Του ΣΤΑΓΩΝ και ημπορεί νά έρχωμαι…..».
                  Τούτο περιελθόν διά τών Μ.Μ.Ε και τών πιστών εις γνώσιν τού λοιπού πεπαιδευ-μένου Χριστεπωνύμου πληρώματος και λαμβανομένων υπ’ όψει τόσον τών επισκέψεων τού κ.Χρυσοστόμου να έχωσιν υπερβή πολλαπλασίως τον καλώς νούμενον ως φυσιολογικόν αρι-θμόν επισκέψεων ομόρου Μητροπολίτου όσον καί τής εισπηδήσεως τού κ.Αλεξίου και την εκπομπήν τών αυτών ακριβώς περίπου λόγων περί τού «ΣΤΑΓΩΝ» ευνόητον ήτο και να υποψιάση αλλά κυρίως σκανδαλίση και την Επιτροπήν αλλά και το απλούν Χριστεπώνυμον πλήρωμα το οποίον ναί μέν εκείνην την στιγμήν δέν προέβη εις αντίδρασιν τινά κατά τού κ.Χρυσοστόμου αλλά αισθανθέν ψυχρολουσίαν ήρχισεν να διερωτάται:
  «Μά μήπως έχομεν δύο Μητροπολίτας;Επί τέλους τί συμβαίνει;Μήπως η Μητρόπολίς μας εξακολουθεί να ευρίσκηται υπό κηδεμονίαν τού εκάστοτε ΤΡΙΚΚΗΣ;».
        Αμέσως μετά πληροφορηθείς προφανώς ο κ.Χρυσόστομος τούς δυσμενείς ψυθύρους εκ τών ανωτέρω λεχθέντων Του προέβη κατά την λαϊκήν ρήσιν «Μία εις το καρφί και μία εις το πέταλον» εις την παραχώρησιν μίας θέσεως Ιεροκήρυκος και δυο Ιεροδιακόνων εις την Μητρόπολίν μας εκ τής ΤΡΙΚΚΗΣ προκειμένου αμβλυνθούν αι δυσμενείς εντυπώσεις.
        Δυστυχώς Σεβασμιώτατοι η Επιτροπή μας είχεν διαβλέψει και προειδοποιήσει διά μίαν τοιαύτην αντιεκκλησιαστικήν και ρεβανσιστικήν συμπεριφοράν τού ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσοστόμου τη υποδείξει και παροτρύνσει πάντα τού εχθρικού τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» πρώην ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Αλεξίου ένεκεν τής υπάρξεως τού «ΣΤΑΓΩΝ» εις τον τίτλον του.
       7.Οθεν Σεβασμιώτατοι,
           .α.Επειδή ωςΧριστεπώνυμον πλήρωμα και ως Επιτροπή μονιμοποιήσεως Τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» έχομεν βιώσει επί 25ετίαν πολυειδώς τήν εχθρότητα τού Τρίκκης κ.Αλεξίου τόσον κατά τού μακαριστού Μητροπολίτου μας κυρού Σεραφείμ όσον και κατά τής Επιτρο-πής μονιμοποιήσεως τής Μητροπόλεώς μας αφ’ ής αύτη συνεστήθη καί,
           .Επειδή πάλιν αμφότεροι έχομεν βιώσει και τήν επί 12ετίαν σθεναράν αντίδρασιν τού κ.Αλεξίου να μή μονιμοποιηθή η Μητρόπολίς μας μ’ αποτέλεσμα έκτοτε να θεωρήται perso-na non grata δι’ ημάς και τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα καί
           .Επειδή ο κ Αλέξιος ασεβώς πρό τής συμπληρώσεως 40κονθημέρου από τής εκδημίας τού μακαριστού Μητροπολίτου μας κυρού Σεραφείμ εισεπήδησεν,ως προανεφέρθη,εν τη Μητροπόλει μας άνευ τής αδείας τού Τοποτηρητού Σεβασμιωτάτου κ.Μαξίμου και τούς εκ-πεμφθέντας υπ’ αυτού λόγους ότι κέκτηται δικαιωμάτων επί τής Μητροπόλεώς μας επειδή εις τον τίτλον του αναφέρεται το «ΣΤΑΓΩΝ» καί
          .δ.Επειδή ο Μακαριώτατος και η Σεπτή Ιεραρχία κάλλιον ημών γνωρίζουσι οτι ο σημερι-νός Μητροπολίτης ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσόστομος αποτελεί προσωπική επιθυμία και επιλογή τού κ.Αλεξίου άρα πλήρως ελεγχόμενος και επηρεαζόμενος υπ’ αυτού ως πνευμάτικόν του τέκνον καί
           .ε.Επειδή ο κ.Χρυσόστομος ήσκησεν VETO=αρνησικυρίαν προφανώς τη υποδείξει τού κ.Αλεξίου να μή απαλειφθή υπό τής Σεπτής Ιεραρχίας το «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού τίτλου του ελάχισ-τα λεπτά πρό τής εκλογής τού Μητροπολίτου μας κ.Θεοκλητου τω 2017 και
           .στ.Επειδή κατά το διαστημα 1991-2017 Ποιμεναρχούντος τού μακαριστού Σεραφείμ ουδέποτε ήγειρον θέμα επί τής Μητροπόλεώς μας ένεκεν τού «ΣΤΑΓΩΝ» ουτε ο κ.Αλέξιος ούτε ο κ.Χρυσόστομος και
           η.Επειδή εκ προσφάτου συνεντεύξεως τού κ.Θεοκλήτου εις την τοπικήν εφημεριδα «ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ» διαφαίνεται καταδήλως ότι ευρίσκηται υπό πίεσιν,σύγχισιν και θα ελέγομεν εν φοβία ένεκεν τής υπάρξεως τού «ΣΤΑΓΩΝ» εις τον τίτλον τού ΤΡΙΚΚΗΣ διό και εις σχετικήν ερώτησιν περί απάλοιφής του ηναγκάσθη να δώση μίαν περίεργον και διφορουμένην απάντησιν «ότι δήθεν το θέμα τής απαλοιφής τού «ΣΤΑΓΩΝ» θα επιλυθή εν αγαστή συνεργασία μετά τού κ.Χρυσοστόμου».Η τοιαύτη εν συγχίσει και φοβία απάντησις,ως κάλλιον ημών γνωρίζετε Σεβασμιώτατοι,δεν ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα καθό η επίλυσις τής απαλοιφής τού «ΣΤΑΓΩΝ» δεν αποτελεί προσωπικόν θέμα τών κ.κ.Χρυσοστόμου και Θεοκλήτου πρός συζήτησιν αλλ’ αποκλειστικόν δικαίωμα τού Μακαριωτάτου Αρχιεπι-σκόπου και τής Σεπτής Ιεραρχίας μας αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ουδέν πρόβλημα υπήρξεν ποτέ ως πρός το «ΣΤΑΓΩΝ» επί αιώνας διά νά επιλυθή τώρα υπό τών κ.κ.Χρυσοστόμου και Θεοκ-λήτου και δή διά δήθεν «διαπραγματεύσεων» μεταξύ των.Ελεος!!!!!και
          .Επειδή ο κ.Χρυσόστομος αρνηθείς τήν απαλοιφήν τού «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού τίτλου του υπό τής Σεπτής Ιεραρχίας τω 2017 ασκήσας ΒΕΤΟ εύλόγως θ’ ανεμένετο υπό τού κ.Θεοκλή-του μία έστω συγκεκρατημένη στάσις εις τάς σχέσεις μετ’ αυτού πράγμα το οποίον ουχί μόνον δέν συμβαίνει αλλά τουναντίον το αντίθετον λαμβάνει χώραν ως εκτενώς προανε-φέρθη και
        .ι.Επειδή παραταύτα ο κ.Θεόκλητος ευρισκόμενος εμφανώς εν συγχίσει και φόβω εξακο-λουθεί να έχη καταδήλως εξόχως «στενάς» Εκκλησιαστικάς τε και διαπροσωπικάς σχέσεις μετ’ αυτού (Χρυσοστόμου) πράγμα το οποίον όμως και σκανδαλίζει και υποψιάζει δυσμενώς τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τής Μητροπόλεώς μας αλλά και εν ταυτώ το προβληματίζει εάν ο κ.Θεόκλητος έχει την ανάλογον ηθικήν δύναμιν και θάρρος ν’ απαιτήση ως ο μακαριστός Σεραφείμ την απαλοιφήν τού «ΣΤΑΓΩΝ» καί
         .κ.Επειδή ο Μητροπολίτης μας κ.Θεόκλητος φαίνεται όντως να διακατέχηται υπό φοβίας και συγχίσεως έναντι τών Επισκόπων ΤΡΙΚΚΗΣ κ.κ.Χρυσοστόμου,Αλεξίου καθό απέφυγεν και συνεχίζει ν’ αποφεύγη επιμελώς από τής ενθρονίσεώς του μέχρι σήμερον πάσαν επαφήν με οιονδήποτε φυσικόν πρόσωπον ή φορέαν ενασχοληθέντα μέ τήν μονιμοποίησιν τής Μητρο-πόλεώς μας κι’ αυτό προφανώς ίνα μή δυσαρεστήση τούς Επισκόπους ΤΡΙΚΚΗΣ κ.κ.Αλέξιον και Χρυσόστομον
                                             ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  αλλά και τού Χριστεπωνύμου πληρώματος ότι αι επιδεικνυόμεναι δήθεν ως «αδελφικαί» διαπροσωπικαί σχέσεις εκ μέρους τού ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσοστόμου πρός τόν Μητροπολίτην μας κ.Θεόκλητον αλλά και αι επισκέψεις του υπερβαίνουσαι μάλιστα κατά πολύ εις αριθμόν τόν φυσιολογικόν ομόρου Μητροπολίτου θα πρέπει σαφώς πλέον να θεωρούνται ότι εκπορε-ύονται και κατευθύνονται εξεπίτηδες υπό τού εχθρικού κ.Αλεξίου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ως «ρεβανσιστικαί»,εικονικαί και προσχηματικαί με απώτερον σκοπόν τήν έστω και έμμεσον άτυπον κηδεμόνευσιν υπό τών Επισκόπων ΤΡΙΚΚΗΣ τού απείρου,αδόλου και καλοπροαιρέ-του κ.Θεοκλήτου με πρόσχημα πάντοτε αυτό καθ’ εαυτό την ύπαρξιν τού «ΣΤΑΓΩΝ» εις τον τίτλον των.
        Καί το εξόχως κατάδηλον με τόν επηρεασμόν τού Μητροπολίτου μας κ.Θεοκλήτου υπό τών κ.κ.Αλεξίου και Χρυσοστόμου είναι και το γεγονός ότι δυστυχώς ο Μητροπολίτης μας κ.Θεόκλητος από τής ενθρονίσεώς Του,ενώ ώφειλε και ηδύνατο πολλάκις εκ τών περιστάσε-ων,να έχη έλθει εις άμεσον προσωπικήν επαφήν γνωριμίας μετά τών μελών τής Επιτροπής Μονιμοποιήσεως τής Μητροπόλεώς μας εις τον θρόνον τής οποίας κάθηται ένεκεν και των προσπαθειών αυτής,εν τούτοις έχει αποφύγει επιμελώς και νά γνωρισθή εισέτι με οιονδή-ποτε φυσικόν πρόσωπον ή φορέαν πού είχεν συγκρουσθή μετά τού κ.Αλεξίου δια τήν μονιμοποίησιν τής Μητροπόλεώς μας διό και μέχρι τούδε δεν ηδυνήθημεν να έχωμεν μίαν έστω ισχνήν πληροφόρησιν το τί σκέπτεται και τί συζητά μετά τού κ.Χρυσοστόμου περί τής απαλοιφής τού «ΣΤΑΓΩΝ».
        Προσέτι η Επιτροπή διά τού Γραμματέως της Ι.Αλμπάνη αμέσου βοηθού επί 15ετίαν τού μακαριστού Σεραφείμ ενώ είχεν αποστείλει τώ κ.Θεοκλήτω άμα τη ενθρονίσει Του έναν σχε-δόν πλήρη ενημερωτικόν Φάκελλον εμπεριέχοντα όλας τάς υπό τής Επιτροπής και τού μακαριστού Σεραφείμ γενομένας ενεργείας διά την Μονιμοποίησιν εν τούτοις ουδέποτε έτυχεν σχετικής τινός απαντήσεως ούτε κάν ευχαριστίας!!!
       Τέλος προσκληθείς όπως παρευρεθή ο κ.Θεόκλητος εις την παρουσίασιν βιβλίου με τίτλον «Αι θυσίαι τού Ιερού Κλήρου επωνύμως κατά το 1821»,αφιερωμένου μάλιστα εις τον μακαριστόν Μητροπολίτην κυρόν Σεραφείμ και παρουσιασθέντος υπό τού Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου τής Ιεράς Μονής Σιαμάδων τής Μητροπόλεώς μας ηρνήθη διαρρήδην να παραστή υπεκφυγών δι’ ενός συνήθους επιχειρήματος «ένεκεν ετέρας σοβαράς απασχο-λήσεως» μόνον και μόνον επειδή ο συγγραφεύς ήτο μέλος τής Επιτροπής μας!!
      Τοσούτος και τοιούτος λοιπόν μέγας φόβος και σύγχισις διακατέχει τον Μητρόπολίτην μας κ.Θεόκλητον έναντι των Επισκόπων ΤΡΙΚΚΗΣ κ.κ.Αλεξίου,Χρυσοστόμου!!
        Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο πυρήν τής Επιτροπής σύγκειται εκ τού αιθέρος τής διανοήσεως αλλά και αυτής ταύτης τής ιστορίας τής Καλαμπάκας ήτοι εκ:
  Σχολικών Συμβούλων,Λυκειαρχών,Γυμνασιαρχών,Στρατηγών,Αξιωματικών,Αρεοπαγιτών,
  Συμβούλων Επικρατείας,Ιατρών,Μηχανικών,Καθηγητών,Νομικών κ.α ανθρώπων τού πνεύ-ματος απάντων αγόντων ηλικίαν άνω τών 70 και εν ταυτώ διακεκριμένων ιστοριογ-ράφων,λογοτεχνών,συγγραφέων κ.λπ.Ούτε μίαν απλήν εθιμοτυπικήν συνάντησιν γνωριμίας απεπειράθη ποτέ ο κ.Θεόκλητος νά έχη μή τυχόν και δυσαρεστήση τούς Επισκόπους ΤΡΙΚΚΗΣ κ.κ.Αλέξιον και Χρυσόστομον καθ’ ήν στιγμήν εις ουδένα φορέα ή σύλλογον και τού μικροτέρου βαθμού αναγνωρισιμότητος έχει αρνηθή μέχρι τούδε να παραστή εις κοπήν βασιλόπιττας ή ετέρας εκδηλώσεως.Καί καλώς παρέστη.Αλλά από τά ν’ απαξιοί εξεπίτηδες την Επιτροπήν συγκειμένην εκ τού αιθέρος τής διανοήσεως και ιστορίας τής Μητροπόλεώς μας και η οποία Επιτροπή επι 12ετίαν ειργάσθη διά τήν μονιμοποίσιν της Μητροπόλεώς μας εις τον θρόνον τής οποίας κάθηται σήμερον ο κ.Θεόκλητος θεωρούμεν ότι αποτελεί μεγίστην προσβολήν και ενέργειαν μή συνάδουσαν εις Ιεράρχην αλλά και αποδεικύουσα εν ταυτώ την φοβίαν τού κ.Θεοκλήτου έναντι τών κ.κ.Αλεξίου και Χρυσοστόμου κι’ αυτό ένεκεν τής υπάρ-ξεως τού «ΣΤΑΓΩΝ» εις τον τίτλον τών ΤΡΙΚΚΗΣ.Καί δυστυχώς αυτό το «ΣΤΑΓΩΝ» είναι το οποίον δημιουργεί και όσον υπάρχει θα συνεχίση να προκαλή αναταράξεις με απροβλέπ-τους συνεπείας διά τον Μητροπολίτην μας αλλά και την Εκκλησίαν εν γένει εάν ηθελεν αντιδ-ράση το Χριστεπώνυμον πλήρωμα αλλά και η Επιτροπή μας εις περίπτωσιν μή απάλοιφής του.
      7.Οθεν λοιπόν εξ όλων τών ανωτέρω η Επιτροπή δύναται να εικάση μετά βεβαιότητος πλέον ότι ο Μητροπολίτης μας κ.Θεόκλητος προφανώς άπειρος,άδολος και καλοπροαίρετος πρέπει ένεκεν τής υπάρξεως τού «ΣΤΑΓΩΝ» εις τον τίτλον τού ΤΡΙΚΚΗΣ να ευρίσκηται εν συγ-χίσει και να επηρεάζηται,αν δέν ελέγχηται κατά το μάλλον και ήττον,υπό τών δύο Επισκόπων τής ΤΡΙΚΚΗΣ κ.κ.Αλεξίου και Χρυσοστόμου διό και η εσκεμμένη αποφυγή του πρός πάντα ένα-σχοληθέντα με τήν Μονιμοποίησιν τής Μητροπόλεώς μας τήν οποίαν σφόδρα επολέμησεν ο κ.Αλέξιος και φαίνεται ότι συνεχίζει να «πολεμά» ο κ.Χρυσόστομος σήμερον κατ’ αλλον τρόπον.Παρόλα ταύτα η Επιτροπή θέλει να διατηρή επιφυλάξεις τινάς αν όντως ο ίδιος ο κ.Χρυσόστομος επιδιώκει και επιθυμεί τοιαύτην συμπεριφοράν καί δεν το πράττει τη παροτ-ρύνσει τού εχθρικού τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» κ.Αλεξίου.Ελπίζομεν να μη κάμνωμεν λάθος.
        Όμως διά την Εκκλησιαστικήν ιστορίαν και μόνον καταγράφομεν ότι παλαιόθεν και πρό τής συνενώσεως τών δύο Επισκοπών εις Μητρόπολιν (1.899) πρέπει να υπήρχεν μία παρά-δοσις αντιπαλότητος και επιδιώξεως υποταγής τής Επισκοπής ΣΤΑΓΩΝ εις την ΤΡΙΚΚΗΣ.Ιδού τί έγραφεν ο Επίσκοπος Δωρόθεος Σχολάριος Διευθυντής τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής εν ετει 1.873.
  «…η διαίρεσις τών σχολείων εις Τρικκαία και Σταγωνίτικα ασύμφορος και ανίσχυρος εκτός αν,οι Τρικκαίοι απαιτούσιν υπεροχήν,προσβάλλουσι ή ταπεινούσι τούς φιλοτίμους και ευφυείς Σταγωνίτας».
         Ουτω λοιπόν ο κ.Αλέξιος εκμεταλευόμενος το «ΣΤΑΓΩΝ» εις τον τίτλον τού ΤΡΙΚΚΗΣ αποπειράται διά τού κ.Χρυσοστόμου την έστω «άτυπον υποταγήν» τής Μητροπόλεώς μας εις την ΤΡΙΚΚΗΣ χωρίς όμως να υπολογίζη τάς θυελώδεις αναταράξεις αι οποίαι ήθελον επα-κολουθήσει καθό δεν ημπορεί να συνεχισθή η τοιαύτη αντιεκκλησιαστική και στρεβλή κα-τάστασις!
      8.Ομως η τοιαύτη προκλητική και ύποπτος στάσις και αι πέραν τού συνήθους εις αριθμόν και Εκκλησιαστικήν πρακτικήν ομόρων Μητροπόλεων συνεχείς επισκέψεις τού ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσοστόμου και τής αναφοράς του περί «ΣΤΑΓΩΝ» και δικαιωμάτων του επί τής Μητρο-πόλεώς μας
                                                                          ΗΓΑΓΕΝ
  την Επιτροπήν μετατροπής τής Μητροπόλεώς μας εις εγρήγορσιν και με προοπτικήν εντόνων αντιδράσεων εάν ήθελεν απαιτηθή ως ακολούθως:
  Απόφασις1η       .
        α.Κατ’ αρχήν απεφασίσθη πρός το παρόν νά μή κινητοποιηθή ενεργώς και θορυβωδώς η Επιτροπή μας δι’ ευνοήτους λόγους τηρήσεως τής Εκκλησιαστικής τάξεως και νηνεμίας αλλά:
                (1).Να υποβληθή κι’ υπεβλήθη ήδη πρός τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κ.κ.Ιερώ-νυμον υπό τού Γραμματέως τής Επιτροπής Ιωάννου Αλμπάνη αμέσου βοηθού επι 15ετίαν τού Μακαριστού Σεραφείμ προσωπική ενημερωτική τρόπον τινά επιστολή με άμεσον αίτημα τήν απαλοιφήν τού «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού ΤΡΙΚΚΗΣ ως ο Μακαριστός Σεραφείμ είχεν αιτήσει και εν ταυτώ διευκρίνισιν ότι ο κ.Χρυσόστομος ουδεμίας εξουσίας Εκκλησιαστικής δύναται έχη επί Τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ».Προσέτι επεσημάνθησαν Τού Μακαριωτάτου αι δυσμενείς αντιδράσεις τόσον τού Πληρώματος όσον και αι Νομικαί επιπτώσεις υπό τού Σ.τ.Ε,Κρατικόν προύπολογισμόν κ.α εάν δέν ήθελεν απαλειφθή το «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τής ΤΡΙΚΚΗΣ.
                (2).Νά υποβληθή και υποβάλλεται η ανά χείρας πρός πλήρη ενημέρωσιν απάντων των Σεβασμιωτάτων τής Σεπτής Ιεραρχίας ούτως ώστε κατά την προσεχή Συνεδρίαν τής Σεπτής Ιεραρχίας τού προσεχούς Οκτωβρίου λάβουσι οριστικήν απόφασιν απαλοιφής τού «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού Τρίκκης καθό η παραμονή του ενέχει σοβαροτάτους Εκκλησιαστικούς,Νο-
  μικούς και Διοικητικούς κινδύνους διά τούς οποίους η Επίτροπή μας ουδεμίας ευθύνης δύναται έπωμισθή.
  Απόφασις2α.       .
          β.Εάν συνεχισθή η ερμαφρόδιτος και στρεβλή αυτή αντίθετος τής Εκκλησιαστικής τάξε-ως κατάστασις τουτέστιν τού κοινού κατά 50% Μητροπολιτικού τίτλου υπ’ αμφοτέρων τών Μητροπόλεων και τής DE FACTO επεμβάσεως-εισπηδήσεως τού ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσοστόμου εις Την ΣΤΑΓΩΝ τότε το Χριστεπώνυμον πλήρωμα Τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ»:
             (1).Θ’ αντιδράση και δή σθεναρώς ενθυμούμενον ότι και το 1882 ότε η τότε Κυβέρνησις Δηλιγιάννη επιχειρήσασα την μεταφοράν τών Χειρογράφων εκ τών Ιερών Μονών εις Αθήνας το τότε Χριστεπώνυμον πλήρωμα τής Επισκοπής ΣΤΑΓΩΝ αντέστη βιαίως και σθεναρώς καθ’ ενός ολοκλήρου Τάγματος Στρατού εξεπίτηδες αποσταλέντος εκ Λαρίσης μ’ αποτέλεσμα τά Χειρόγραφα και λοιποί Κώδικες να παραμείνωσιν εν ταίς Μοναίς τών Μετεώρων.
           Να μή παροράτε ωσαύτως Σεβασμιώτατοι ότι αι αντιδράσεις κατά τού κ.Χρυσοστόμου εάν ήθελον λάβει χώραν μέ μεγάλην πιθανότητα ημπορεί να καταστούν ανεξέλεγκτοι και διά τών Μ.Μ.Ε θα επιβαρύνουν και φθείρουν μοιραίως ουχί μόνον την Ελλαδικήν Εκκλησίαν αλλά και διεθνώς την όλην εικόνα τών ΜΕΤΕΩΡΩΝ και τής Ορθοδοξίας!!!Καί οι εχθροί τής Εκκλησίας καραδοκούν.
           (2).Νά προετοιμασθή και προετοιμάζεται ήδη τή παρακλήσει τής Επιτροπής υπό ομάδος Ομοτίμων Καθηγητών τής Θεολογίας και Νομικής τού Α.Π.Θ φίλων τού μακαριστού Μητ-ροπολίτου μας κυρού Σεραφείμ Προσφυγή εις το Σ.τ.Ε ότι δύο Μητροπόλεις φέρουσιν κατά το ήμισυ τόν αυτόν Μητροπολιτικόν τίτλον με ό,τι αυτό συνεπάγεται Διοικητικώς και Εκκλη-σιαστικώς,ακυρώσεων γενομένων πράξεων,Κρατικής επιχορηγήσεως κ.α. 
       9.Καί τέλος πρίν ει έλθομεν εις την τελικήν παράκλησίν μας Σεβασμιώτατοι περί τής απα-λοιφής τού «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού τίτλου τού ΤΡΙΚΚΗΣ θα ηθέλαμεν με όλον τον σεβασμόν καί άδειαν Υμών ερωτήσει ρητορικώς και μόνον:
          .α.Θ’ απεδέχετο έστω και ένας εξ Υμών τών Σεβασμίων Μητροπολιτών την ρηθείσαν συμπεριφοράν τού κ.Χρυσοστόμου μόνον και μόνον επειδή εκ παραδρομής φέρει εισέτι εις τον τίτλον του το «ΣΤΑΓΩΝ»;
          .β.Θά ηδύνατο Χριστεπώνυμον πλήρωμα οιασδήποτε Μητροπόλεως να παραμένη αόματον,κωφόν και άλαλον παρακολουθών την τοιαύτην συμπεριφοράν τού κ.Χρυσοστόμου μόνον και μόνον επειδή εκ παραδρομής φέρει εισέτι το «ΣΤΑΓΩΝ» εις τον τίτλον του;
          .γ.Θά ηδύνατο μία Επιτροπή τού Χριστεπωνύμου πληρώματος,ως η συντάκτρια τής ανά χείρας,συγκειμένη εκ τού αιθέρος τής διανοήσεως και τής ιστορίας τής Μητροπόλεώς μας απάντων ηλικίας άνω των 70κοντα να παραμείνη αδρανής και να μη εργασθή διά το δίκαιον και Εκκλησιαστικήν τάξιν χρησιμοποιούσα πάν νόμιμον δικαίωμα αντιδράσεως είτε διά προσφυγών εις Σ.τ.Ε είτε υποδεικνύουσα εις το πλήρωμα και καθοδηγούσα αυτό εις διάφορα είδη αντιδράσεων εντός τών θεσμοθετημένων πλαισίων;
  Είμεθα απολύτως βέβαιοι ότι τό αυτό θά επράττετε και Υμείς Σεβασμιώτατοι εάν ευρίσκεσθε εις την θέσιν μας.Αλλωστε το οφείλομεν εις τον πολιούχον μας Αγιον Βησσαρίωνα και τον μακαριστόν Μητροπολίτην μας κυρόν Σεραφείμ ο οποίος καταθέσας σχετικήν αίτησιν εις την Δ.Ι.Σ και Μακαριώτατον κ.κ.Ιερώνυμον δεν επρόκαμεν να ίδη την υλοποίησίν της.
      .10.Οθεν Σεβασμιώτατοι,εν κατακλείδι η Επιτροπή συνετώς και σοβαρώς φερομένη και εν πνεύματι αγαστής Χριστιανικής συνεργασίας μεταξύ τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.κ.Ιερωνύμου επανεκτήτωρος τής Μητροπόλεώς μας,τής Σεπτής Ιεραρχίας και τού Χριστε-πωνύμου Πληρώματος παρακαλεί Υμάς όπως δόσητε ένα αίσιον τέλος εις τήν όλην αυτήν στρεβλήν αντιεκκλησιαστικήν κατάστασιν απαλείφοντες το «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού ΤΡΙΚΚΗΣ άνευ οιασδήποτε τροποποιήσεως ορίων ή άλλων δικαιωμάτων τής Μητροπόλεώς μας ενθυμούμενοι ότι:
           .α.Αποκαθιστάτε την Εκκλησιαστικήν τάξιν και δικαιοσύνην ισχύσασαν από το 902 μέχρι το 2017 τουτέστιν επι Χιλιετίαν και πλέον.
           .β.«Χαροποιείτε» τον μακαριστόν Μητροπολίτην μας κυρόν Σεραφείμ ο οποίος το είχεν αιτήσει αφ’ Υμάς και δεν επρόκαμεν να το ίδη υλοοποιούμενον.
           .γ.Απελευθερώνετε τής φοβίας και «τού δεσίματος τών χειρών» τού Μητροπολίτου μας κ.Θεοκλήτου αισθανομένου δεσμίου τών Επισκόπων ΤΡΙΚΚΗΣ ένεκεν τού «ΣΤΑΓΩΝ» και εν ταυτώ προστατεύετε Αυτόν ως νέον Ιεράρχην έναντι τού πληρώματος τής «ΣΤΑΓΩΝ».
           .δ.Απελευθερώνετε χωρίς να είμεθα απολύτως βέβαιοι τον ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Χρυσόστομον τού ολεθρίου ως προς τά θέματα τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» εναγκαλισμού μετά τού κ.Αλεξίου.
           .ε.Χαροποιείτε το Χριστεπώνυμον πλήρωμα τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
           .στ.Βοηθείτε την Επιτροπήν μονιμοποιήσεως τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ» συντάκτου τής ανά χείρας να συγκρατήση τάς όποιας ενεργείας αι οποίαι μοιραίως θά ήγαγον την Εκκλησίαν μας εις περιπετείας ολισθηράς και φθοροποιούς και
           .ζ.Θά εθλιβον όμως τον καθ’ ημάς επί 25ετίαν μνησίκακον και εχθρικώτατον πρώην ΤΡΙΚΚΗΣ κ.Αλέξιον κατά τής Μητροπόλεώς μας και τού μακαριστού μας Μητροπολίτου κυρού Σεραφείμ.καί εν τέλει
         .η.Προστατεύετε αυτό τούτο το καλόν τής Εκκλησίας μας και δή εν χαλεποίς καιροίς ένθα επαπειλείται ο διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας και άλλαι τινές αντιεκκλησιαστικαί μεθο-δεύσεις εις το άμεσον μέλλον!!!.
          Ελπίζομεν και το αναμένομεν ως Επιτροπή και ως Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ».Καί ασφαλώς το αναμένει ο μακαριστός Μητρόπολίτης μας κυρός Σεραφείμ αιτήσας την απαλοιφήν τού «ΣΤΑΓΩΝ».Είθε Ο Αγιος Θεός Ο κοσμήσας Υμάς διά περισσής σοφίας και συνέσεως δώσει την οδηγίαν και φώτισιν ούτως ώστε κατά την προσεχή Σεπτήν Ιεραρχίαν τού Οκτωβρίου προβήτε εις την αποκατάστασιν τής Εκκλησιαστικής τάξεως απαλείφοντες το «ΣΤΑΓΩΝ» εκ τού ΤΡΙΚΚΗΣ επί τω καλώ τής Αγίας ημών Εκκλησίας αλλά και τής θρησκευτικής ηρεμίας τού πληρώματος τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
                       Μετά τού μεγίστου σεβασμού,ευχαριστιών και Υμετέρων ευλογιών.
                          Διά την Επιτροπήν Μονιμοποιήσεως τής «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ»              
                                                                Ο Γραμματεύς

        Ιωάννης Δ.Αλμπάνης-Αμεσος βοηθός τού μακαριστού Σεραφείμ επί 15ετίαν.
  Κιν.6974.755.989  e-mail=idalmpa@hotmail.com
  3

  0 σχόλια :

  Δημοσίευση σχολίου

   
   2014-2018 Meteora Voice. All rights reserved to their respective owners
  Develop by : MvW