Not seeing a Scroll to Top Button ? Go to our FAQ page for more info.
Από το Blogger.
pic name
pic name pic name pic name

Πρόσκληση Γιάνη Αλμπάνη για την παρουσίαση των νέων του βιβλίων

meteoravoice | 9:50 μ.μ. Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018 |
Posted on
 • Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
 • by
 • meteoravoice
 • in
 • Ετικέτες

 • Αγαπητοί μου Συμπολίται Καλαμπακιώται.
  Εφέτος συμπληρώ περίπου 30 έτη συνεχούς ιστορικής ερεύνης διά την ιδιαιτέραν μου πατρίδα τήν Καλαμπάκα.Τό έκαμα μέ πάθος και μεγάλον κόπον, πνευματικόν, σωματικόν αλλά και χρηματικόν κόστος.
  Τό 2008 παρουσίασα το βιβλίον «ΤΟ ΑΙΓΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ 1.600 π.Χ-330 μ.Χ» αφού επί 20 συνεχή έτη ηρεύνησα και κατέγραψα τήν ιστορίαν τού σημερινού Δήμου Καλαμπάκας από τής πρό-Τρωϊκής εποχής μέχρι τής αρχής τής Βυζαντινής περιόδου.Θέλω νά πιστεύω ότι επέτυχον τό αδύνατον και υπερβατικόν αφού ποτέ και υπ’ ουδενός ιστορικού ή αρχαιολόγου ηρευνήθη,ανεσκάφη καί κατεγράφη η ιστορία τής περιοχής τού Δήμου μας κατά τήν περίοδον αυτήν,τήν τόσον μεμακρυσμένην και ομιχλώδη ένεκα τής σχεδόν παντελούς ελλείψεως καταγεγραμμένων στοιχείων και αρχαιολογικών ευρημάτων.
  Εκτοτε από τό 2008 μέχρι σήμερον 2018 ηναλώθη η προσπάθειά μου εις τό νά συμπληρώσω τήν διαχρονικήν ονομασίαν τής πόλεώς μας μέ τήν καταγραφήν τής ιστορίας και τών δύο άλλων ονομασιών τών ΣΤΑΓΩΝ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.Εν άλλοις λόγοις κατέγραψα πώς,πότε,διατί και υπό ποίων εφύγαμεν από τό ΑΙΓΙΝΙΟΝ και μετεπέσαμεν εις τό ΣΤΑΓΟΙ και εκείθεν εις το σημερινόν ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

  Αισθάνομαι υπερήφανος και τά μέγιστα ευτυχής διότι θά έχω τήν τιμήν και ευκαιρίαν να παρουσιάσω το βιβλίον μου «Από τούς προ-Τρωϊκούς Δωρικούς οικισμούς εις το Αρχαϊκόν ΑΙΓΙΝΙΟΝ,εκείθεν εις τό Βυζαντινόν ΣΤΑΓΟΙ και εντεύθεν εις τό σημερινόν ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ»
  τήν 12ην Μαϊου 2018 ημέραν Σάββατον και ώραν 19.00 εις τό Πολιτιστικόν Κέντρον τού Δήμου ενώπιον τού Σεβασμιωτάτου μας κ.κ.Θεοκλήτου,Δημάρχου κ.Χρ.Σινάνη,λοιπών Αρχών τής πόλεως αλλά και όσους απ’ εσάς θελήσετε νά μοι τιμήσητε παρευρισκόμενοι.
  Ετσι λοιπόν μετά από 30 έτη συνεχούς ερεύνης σάς παραδίδω πλήρη και ολοκληρωμένην τήν διαχρονικήν ονομασίαν τής πόλεώς μας από το 1.600 π.Χ μέχρι τήν σήμερον ημέραν.
  Ασφαλώς θα γνωρίζητε ότι τά έτερα δύο βιβλία μου διά τήν ιστορίαν τής πόλεώς μας ήσαν «Η ιστορία τού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμπάκας» και η πολυτάραχος «αδελφοκτόνος περίοδος 1946-50 εις τήν Επαρχίαν Καλαμπάκας» τά οποία παρουσιάσθησαν το 2012.
  Όμως επειδή εξήντλησα επί 30κοντα έτη όλα τά πεδία ιστορικής ερεύνης τής Καλαμπάκας εις τά οποία θά ημπορούσα να προσφέρω κάτι περισσότερον εις τήν ιδιαιτέραν μου πατρίδα
     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩ
  Ότι τήν 12ην Μαϊου 2018 περατούται ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ η όλη μου ιστορική έρευνα και συγγραφή διά τήν ιδιαιτέραν μου πατρίδα τήν Καλαμπάκα διό κι’ επιθυμώ να προσδώσω μίαν εορταστικήν χροιάν προβαίνων εις τρείς ας τάς χαρακτηρίσωμεν εορταστικάς χειρονομίας ως ακολούθως:
  1η.Αντί μέ τό πέρας τής εκδηλώσεως νά παραθέσω εις όλους τούς παρευρισκομένους μίαν μικράν ΔΕΞΙΩΣΙΝ ως έκαμον τάς δύο προηγου-μένας φοράς αυτήν τήν φοράν θά κάμω μίαν οικονομικήν υπέρβασιν και αντί δεξιώσεως εις έναν έκαστον ο οποίος θά προμηθεύηται τά βιβλία θα τού προσφέρω από μίαν συσκευασίαν φιάλης εκλεκτού και επιλεγμένου οίνου τής Ε.ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε ούτως ώστε ευρισκόμενος εις τήν οικίαν του εν ευαρεσκεία νά πίη εις τήν υγείαν όλων όσων μέχρι τούδε συνέγραψαν ή συνέδραμον ώστε νά καταγραφή η ιστορία τής αγαπημένης μας Καλαμπάκας και τών οποίων τά ονόματα καταγράφονται εν αρχή τού βιβλίου μου καί εις τούς οποίους αποκλειστικώς είναι αφιερωμένον.
  2α.Ολα τά προσδοκώμενα έσοδα εκ τής διαθέσεως τών βιβλίων μου υπεράνω τού κόστους τού τυπογραφείου τά προσφέρω ΔΩΡΕΑΝ εις μνή-μην τών γονέων μου Δημητρίου και Κωνσταντινιάς εις τόν Φιλανθρωπικόν σύλλογον τών ευγενικών Κυριών και Δεσποινίδων τής Καλαμπάκας «ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».Ετσι λοιπόν και προκειμένου ενισχυθή ο σκοπός διά τόν οποίον γίνεται η ΔΩΡΕΑ πρός τίς «Φίλες τής Αγάπης» εις ΟΥΔΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ φίλον ή συγγενή οσονδήποτε εκτιμώμενον και αγαπώμενον απ’ εμέ θ’ αποσταλούν δωρεάν βιβλία ει μή ΜΟΝΟΝ τιμής ένεκεν και ενδεικτικώς θά επιδοθή από μία σειρά εξ αυτών εις τον Σεβασμιώτατον και κ.Δήμαρχον κατά την παρουσίασιν.
  3η.Τέλος ίνα κλείσω τήν ιστόρικήν μου προσφοράν τόσον πρός Τήν Θεοδόξαστον και Παλαίφατον Επισκοπήν τών ΣΤΑΓΩΝ όσον και τόν Δήμον ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ μέ τό πέρας τής εκδηλώσεως θά επιδώσω ΔΩΡΕΑΝ εις τόν Σεβασμιώτατον τρία (3) και εις τον κ.Δήμαρχον έξη (6) κάδρα (50Χ70) έτοιμα προς ανάρτησιν εν τω Επισκοπείω και Δημαρχιακώ Μεγάρω επι τών οποίων θ’ απεικονίζωνται ιστορικά στοιχεία από τής Αρχαϊκής,Βυζαντινής,Οθωμανικής και σημερινής περιόδων.
  4.Τιμής ένεκεν διά τήν πόλιν μου και OCCASIONE DATA ομού μέ τό ανωτέρω περί ΣΤΑΓΩΝ & ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ βιβλίον μου θά παρουσιάσω και έτερα τρία Ιστορικού και Εθνικού περιεχομένου ως ακολούθως:
  .α.«Αι θυσίαι τού Ιερού Κλήρου επωνύμως κατά το 1821».
  .β.«Η μετά τήν μεταπολίτευσιν δήθεν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ εκτίσθη επί τής άμμου διό και καταρρεύσασα η γλαύξ θρηνεί επί τών ερειπίων…» και υπότιτλος «Αι γνώμαι τών αρχαίων περί ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»
  .γ.«Τακτικά λάθη και ενσυνείδητοι προδοσίαι τού Κυπριακού».
  Οθεν αγαπημένοι μου συμπολίται
  όσοι αισθάνεσθε τήν ανάγκην ότι πρέπει νά τιμήσητε διά τελευταίαν φοράν τήν ιστορικήν προσφοράν μου εις τήν ιδιαιτέραν μας πατρίδα την Καλαμπάκαν άς έλθητε τήν 12ην Μαϊου 2018 ημέραν Σαββατον και ώραν 19.00 εις το Πολιτιστικόν Κέντρον τού Δήμου νά συνεορτάσωμεν και ευχηθώμεν νά υπάρξουν κι’ έτεροι εις το μέλλον νεώτεροι ερευνηταί οι οποίοι είτε θά συμπληρώσουν και διορθώσουν τά μέχρι σήμερον καταγραφέντα είτε θα καταγράψουν νεώτερα.
      Μετά πραγματικής αγάπης,εκτιμήσεως αλλά κι’ ευχαριστιών.
                                           Ο συμπολίτης σας
                                         Γιάννης Δημ.Αλμπάνης
                                              Επίλαρχος ε.α.
  Υ.Σ.1. Ωσαύτως εις ουδέν μεμονωμένον πρόσωπον όσον και εάν τό εκτιμώ και είμαι φίλος ή συγγενής δεν θ’ αποσταλή ιδιαιτέρα προσωπική πρόσκλησις ταχυδρονικώς ως έπραξα τάς δύο προηγουμένας φοράς ει μη μόνον εις Δημοσίας Αρχάς και Συλλόγους.
  2.Ως αντιλαμβάνεσθε ένεκεν τής οικονομικής κρίσεως ο αριθμός τών εκτυπωθέντων και διαθεσίμων βιβλίων είναι πολύ περιωρισμένος διό και θά ηυχόμην νά εξανληθούν άπαντα κατ’ εφαρμογήν «τό τερπνόν μετά τού ωφελίμου» ενισχύοντες τόν φιλανθρωπικόν σύλλογον τών ευγενικών Κυριών και Δεσποινίδων τής Καλαμπάκας «Οι φίλες τής Αγάπης».
  Περίληψις τού 1ου βιβλίου «Από τούς πρό-Τρωϊκούς οικισμούς εις τό Αρχαϊκόν ΑΙΓΙΝΙΟΝ εκείθεν εις τό Βυζαντινόν ΣΤΑΓΟΙ κι’ εντεύθεν εις τό σημερινόν ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.»
  Τό βιβλίον τούτο θά τό παρουσιάση ο συντοπίτης μας καθηγητής κ.Νικόλαος Ζιώγας και περιλαμβάνει όλην τήν διαχρονικήν σειράν τών ονομασιών τής πόλεώς μας από το 1.600 π.Χ μέχρι σήμερον ως ακολούθως:
  ΔΩΡΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ>ΑΙΓΙΝΙΟΝ>ΣΤΑΓΟΙ>ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
  Εθεώρησα υποχρέωσίν μου νά τό αφιερώσω επωνύμως εις όσους συμπολίτας μου μέχρι σήμερον συνέγραψαν ή συνέδραμον εις τό νά καταγραφή η ιστορία τής αγαπημένης μας Καλαμπάκας ώς αυτοί καταχωρούνται εις τήν αρχήν τού βιβλίου μου.Ομού μέ τήν ανάλυσιν τών ονομασιών τών ΣΤΑΓΩΝ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ καταγράφεται εξ ανάγκης αδρομερώς και η ιστορία τής περιοχής μας κατά τήν Βυζαντινήν και Οθωμανικήν περίοδον.Δηλ.π.χ.απαντώνται τά ερωτήματα:Υπήρχεν κατά τήν Οθωμανικήν περίοδον εις τήν Καλαμπάκαν τούρκικος μαχαλάς και πού;Υπήρχε Τζαμί και πού;Υπήρχον Οθωμανικαί Αρχαί (ΝΤΟΒΛΕΤ) και ποίαι;Υπήρχε ιδιοκτησία και ποία;Πόσον ελεύθεροι εζων οι Χριστιανοί τότε και πλείστα όσα άλλα.Πάντως τό ονομα ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ αυτό καθ’ εαυτό είναι καθαρόαιμον ΕΛΛΗΝΙΚΩΤΑΤΟΝ και ουχί ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ως πολλοί θέλουν και εισηγήθησαν μεταλλαγήν είτε εις τό ΣΤΑΓΟΙ είτε εις τό ΑΙΓΙΝΙΟΝ.Περί όλων αυτών όμως κατά την παρουσίασιν και εις τό βιβλίον μου!!!
  Υ.Γ.Την επομένην εβδομάδα θα σάς αποσταλή προδημοσίευσις τού βιβλίου «Αι θυσίαι επωνύμως τού Ιερού Κλήρου κατά τό 1821»
    ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ
  Τό ανά χείρας πόνημα αφιερούται σεβασμού,αγάπης καί τιμής ένεκεν είς τούς κατωτέρω επωνύμως καταγραφομένους αλλά καί λοιπούς ανωνύμους Καλαμπα-κιώτας οί οποίοι δι’ αποκλειστικών πονημάτων Ιστοριογραφίας,δημοσιεύσεως Φω-τογραφιών,Συγγραφής λογοτεχνικών πονημάτων,Σχεδιαγραμμάτων,Σκαριφημάτων αλλά καί λοιπών ευκαιριακώς εμμέσων τε καί αμέσων επικαίρων εξιστορήσεων διά τής εφημερίδος «ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ» κατέγραψαν διαχρονικώς τήν ιστορίαν τής αγάπη-μένης μας ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ήτοι:
  1.+Στέφανον Αργ.Αθανασούλαν,Εκπαιδευτικόν,Λογοτέχνην,Ιστοριογράφον.
  2.Λάζαρον Αρσενίου,Δημοσιογράφον-Συγγραφέαν,Ιστοριογράφον.
  3.Παναγιώτην Ι.Καρασίμον,έ.τ.Σχολ.Σύμβουλον,Συγγραφέαν,Ιστοριογράφον.
  4.Δημήτριον Π.Πλιάτσικαν,Καθηγητήν Φιλοσοφίας,τ.Λυκειάρχην,Ιστοριογράφον
  5.Γρηγόριον Ν.Κατσικάν–Σταγέαν,Εκπαιδευτικόν,Συγγραφέαν,Λογοτέχνην.
  6.Αθανάσιον Τσαγκρασούλην Εκπαιδευτικόν ε.τ Σχολ.Σύμβουλον,Ιστοριογράφον.
  7.Αντώνιον Καλοστύπην,Συνταξιούχον Υπουργ.Αγρ.Αναπτ.Αρθρογράφον.
  8.+Αθανάσιον Σουλιώτην,Δασολόγον,Αρθρογράφον.
  9.Σωτήριον Δημ.Αλεξίου,Γλύπτην,Αρθρογράφον.
  10.Στυλιανήν Αλμπάνη-Σουλεϊμάνη,Καθ.Αγγλικών,Συγγραφέαν.
  11.Βούλα Νικ.Τσιάρα,Συνταξιούχον Λογίστριa,Αρθρογράφον.
  12.Αθανάσιον Δαμασκηνόν,Ταξίαρχον Πεζοναυτών έ.α-Σχεδιογράφον.
  13.Σωτήριον Γ.Ζάμπραν,Συνταξιούχον Δημοσίου,Σχεδιογράφον.
  14.Βασίλειον Τσαρούχαν,Συνταξιούχον Αυτοκινητιστήν,Αρθρογράφον.
  15.Ιωάννην Ψαρρήν,Συνταξιούχον Ο.Τ.Ε,Αρθρογράφον.
  16.Σπυρίδωνα Βλιώραν,καθηγητήν Φιλοσοφίας,Συγγραφέαν-αρθρογράφον.
  17.Τούς κάτωθι Συντάκτας τών Φωτογραφικών Λευκωμάτων τής Καλαμπάκας.
  «Καλαμπάκα:Ταξείδι στό παρελθόν».
  +α.Δημήτριον (Τάκην) Μακεδόνα,Συνταξιούχον ΑΤΕ.
  β.Ναπολέοντα Δαμασκηνόν,Ταξίαρχον Ειδικών Δυνάμεων ε.ά.
  γ.Λιλήκα Κων.Λιάπη-Κιλμπασάνη,Εκπαιδευτικόν,Συνταξιούχον.
  «Καλαμπάκα:Διαδρομή στό χρόνο»
  +α.Λουϊζαν Ν.Τσιάρα,Συνταξιούχον Βοηθόν Λογιστού.
  β.Γεώργιον Αλ.Φίκαν,Δικηγόρον,Αθλητικογράφον.
  γ.Νικόλαον Σπ.Ιωνάν,Τοπογράφον Μηχανικόν Ε.Μ.Π
  18.Τούς Δημάρχους Ηλίαν Καχριμανίδην,Βύρωνα Μπουτίνα καί Αντώνιον Πινιάραν διά τήν επί τών Δημάρχιών των διεξαγωγήν τών τριών Ιστορικών Συνεδρίων.
  19.Τούς συμμετασχόντας εις τά τρία Ιστορικά Συνέδρια τού Δήμου Καλαμπάκας:
  α.Εισηγητάς καί μή αναφερομένους ονομαστικώς ανωτέρω.
  β.Μέλη τών Επιτροπών Οργανώσεως τών τριών Ιστορικών Συνεδρίων τής Καλαμπάκας καί ιδιαιτέρως τόν επιμεληθέντα κατ’ άριστον τρόπον τών Πρακτικών αυτών Εκπαιδευτικόν,Λογοτέχνην Γρηγόριον Κατσικάν-Σταγέαν.
  20.Τόν αείμνηστον ιδρυτήν καί εκδότην τής Εφημερίδος «ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ» Κων-σταντίνον Αλεξιάδην ώς καί τούς επαξίως συνεχιστάς τού έργού του αδελφούς Νικόλαον καί Γεώργιον Μπακόλαν.
  21.Τούς επωνύμους Καλαμπακιώτας:Καθηγητήν Θεολογίας Χρίστον Ντάφον,Συν-ταξιούχον Εκπαιδευτικόν Γεώργιον Αρ.Τέγον,Συνταξιούχους Χρίστον Γ.Ντάπαν και Στεφ.Ιωαν.Καϊκην (Ματακούλη),Τηλέμαχον Μερκαντάν εκ Βυτουμά &Χ.Γεωργαλήν εκ Τριφυλίων Κρύας Βρύσης,
  22.Τούς αειμνήστους:
  .α.Στρατηγόν Δημήτριον (Τάκην).Σπ.Ιωνάν,
  .β.Οικοδόμον Χρίστον (Κίτσιον) Ευθ.Τάκον (Κοντογούλαν),
  .γ.Αυτοκινητιστήν Στεφ.Τσαρουχάν,
  .δ.Υδραυλικόν Γεώργιον Ηλ.Καραφύλλαν,
  .ε.Συνταξιούχον ΔΕΗ Στέργιον (Τέλην) Αχ.Μπόκαν,
  .ζ.Συνταξιούχον οικοδόμον Δημ.Π.Μαστοράκην και
  .στ.Συνταξιούχον Οικοδομικοτεχνίτην Κωνσταντίνον Νικ.Θεοδώρου τής (Πανάγιως) και πλείστους άλλους ανωνύμους οι οποίοι διά τών πληροφόριών των συνέδραμον εις τήν ιστοριογραφίαν τής πόλεώς μας.
  Μετά μεγίστης εκτιμήσεως,σεβασμού καί αγάπης.
                                                Ο συγγραφεύς τού ανά χείρας
                                                       Ιωάννης Δημ.Αλμπάνης                           
                                                         Καλαμπάκα 2018                           

  0 σχόλια :

  Δημοσίευση σχολίου

   
   2014-2018 Meteora Voice. All rights reserved to their respective owners
  Develop by : MvW